Rahmi, I. W., Nurhikma, E., Badia, E., & Ifaya, M. (2017). Formulasi Sabun Pembersih Kewanitaan (Feminime Hygiene) dari Ekstrak Kulit Buah Durian (Durio zibethinus Murray). Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia, 3(02), 80–89. https://doi.org/10.35311/jmpi.v3i02.8